Advokátka Vanda Durbáková

Advokátka Vanda Durbáková

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a správajú sa k sebe v duchu bratstva. Týmito slovami sa začína Preambula Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Po druhej svetovej vojne ju schválilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 10. decembra 1948 v Paríži. V tejto rubrike vám dnes priblížime prácu človeka, ktorý ľudské práva obhajuje. Čím začína deň advokátka Vanda Durbáková?

1 Jeden deň

Ľudské práva sú prirodzené a neodňateľné. Sloboda nie je človeku daná štátom, nie je ani milosťou; človek s ňou prichádza na svet nezávisle od zriadenia, vlády či štátu. Autormi návrhu deklarácie boli John Peters Humphrey z Kanady, manželka amerického prezidenta Eleanor Rooseveltová, René Cassino z Francúzska, Zhang Pengchun z Číny a ďalší. Deklarácia v 30 článkoch vymenúva základné ľudské práva, akými sú rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Advokátka Vanda Durbáková zastupuje tých, ktorých ľudské práva boli porušené, a to aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

2 Jeden deň

Písal sa 10. december 1948 a v Paríži hlasuje Valné zhromaždenie OSN o Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Po zverstvách II. svetovej vojny sa ľudstvo potrebuje zhodnúť na základných princípoch ochrany ľudskej dôstojnosti. Aj v súčasnosti o svoje základné práva potrebujeme bojovať a trvať na nich. Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva úspešne zastupovala napríklad nezákonne sterilizované rómske ženy pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu či segregované deti v našom školskom systéme. Zhovárala sa s ňou Andrea Feciková.

3 Jeden deň