Správy RTVS
Správy RTVS

Biblické postavy s biblistkou Andreou Korečkovou

Biblické postavy s biblistkou Andreou Korečkovou

V nasledujúcom období budeme bližšie spoznávať Bibliu cez zaujímavé osudy jej postáv s reformovanou farárkou cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistkou Andreou Korečkovou.

ZACHARIÁŠ

01_zacharias.jpg

Dnes sa dozviete, aký príbeh sa skrýva za mužom s menom Zachariáš. Toto meno je v Biblii veľmi frekventované a vyskytuje sa tam vyše 20 Zachariášov. V Novom Zákone sa týmto menom označuje iba jediný muž. Kto bol novozákonný Zachariáš, mi prezradila reformovaná farárka cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistka Andrea Korečková.

01_zacharias

ALŽBETA

02_alzbeta.jpg

Pred týždňom sme hovorili o novozákonnom Zachariášovi, dnes vám bližšie predstavíme jeho ženu Alžbetu. Dieťa je dar - v našej dobe, a bolo tak vnímané aj v biblických časoch. Alžbeta poznala smútok žien, ktoré dlhé roky márne túžia po dieťati. Na stránkach Biblie však nie je núdza o zázraky a jeden sa stal aj v jej živote. Viac vám už ale povie reformovaná farárka cirkevného zboru v Trstenom pri Hornáde, biblistka Andrea Korečková.

02_alzbeta

SIMEON

03_prorok_simeon.jpg

Keď prichádzajú Mária a Jozef obetovať svojho syna do chrámu, aby splnili Mojžišov zákon, stretávajú sa so Simeonom. Pri stretnutí s Ježišom vyslovuje tieto slová, ktoré sú známe ako Simeonov chválospev: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Biblistka Andrea Korečková vám teraz o Simeonovi, ktorý je jedným z prorokov Nového Zákona, povie viac.

03_simeon

PROROKYŇA ANNA

04_prorokyna_anna.jpg

Na príbeh proroka Simeona, starca, ktorý sa stretáva s malým Ježišom, keď ho Mária s Jozefom prinášajú obetovať do Jeruzalemského chrámu, v Lukášovom evanjeliu nadväzuje príbeh prorokyne Anny. Kto bola táto biblická žena - vám prezradí biblistka Andrea Korečková.

04_prorokyna_anna

JÁN KRSTITEĽ

05_jan_krstitel.jpg

Do dejín spásy zasiahli stovky postáv, o ktorých čítame na stránkach Biblie. Nájdeme tam ľudí, v ktorých životoch sa stali nadprirodzené veci, kráľov, prorokov, ale aj bežných ľudí, ktorí nám môžu byť v žití života vzorom, či takých, ktorým by sme sa v našom svete radšej vyvarovali. K pozoruhodným postavám Nového zákona patrí dozaista i Ján Krstiteľ. Pred dvomi - tromi týždňami sme hovorili o jeho rodičoch Zachariášovi a Alžbete. Dnes vám biblistka Andrea Korečková priblíži životný príbeh predchodcu Ježiša Krista.

05_jan_krstitel_1

05_jan_krstitel_2

ANJELI

06_anjeli.jpeg

Skôr než boli stvorení ľudia, Boh stvoril krásny a rozmanitý svet, ktorý ich mal prijať. Preto, pokiaľ ide o stvorenie anjelov, všetky dôvody, ktoré uvádza Biblia, nasvedčujú, že ešte pred stvorením hmotného sveta tu bol rozsiahly svet duchovných bytostí. Existencia anjelov nikdy nebola v Biblii samostatnou témou. Vieme však, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu. Nemajú však telo, preto ich nemôžeme v tomto svete vidieť. Čo sa o ich poslaní dozvedáme zo Sv. Písma, nám teraz priblíži biblistka Andrea Korečková.

06_anjeli

ČAKANIE NA MESIÁŠA

07_cakanie na mesiasa.jpg

Židia dlhé stáročia očakávali Mesiáša. Nové a nové generácie prichádzali na svet, dospievali a umierali, avšak každé nové pokolenie verilo, že práve ono sa dožije týchto udalostí. Z času na čas prichádzali do Jeruzalema aj falošní Mesiáši v sprievode svojich dôverčivých stúpencov, ktorých ale rýchlo odhalili, a teda Židia - na svojho Mesiáša čakajú dodnes. Na stránkach Biblie sa môžeme stretnúť s mesiášmi s malým písmenom M...a mesiášom s veľkým M. Rozdiel medzi nimi ozrejmí biblistka Andrea Korečková.

07_cakanie na mesiasa

JEŽIŠOVA MATKA

08_jezisova matka.jpg

V Katolíckej cirkvi pápež František vyhlásil rok 2021 za Rok sv. Jozefa, pretože uplynie 150 rokov od jeho vyhlásenia za patróna Cirkvi. Dnes budeme s biblistkou Andreou Korečkovou hovoriť o jeho manželke a Matke mesiáša - Márii.

08_matka_jezisova

JOZEF

09_jozef.jpg

Jozef bol hlavou Svätej rodiny a bola mu zverená výnimočná úloha - vychovávať Božieho syna. Bol tesárom a je veľmi pravdepodobné, že tomuto remeslu učil aj Ježiša. Podľa tradície Jozef zomrel v opatere milovaného Ježiša a Márie - preto je napr. pre katolíkov práve on patrónom dobrej smrti. Biblistka Andrea Korečková teraz povie, ako sa na Jozefa z Nazareta díva Biblia.

09_jozef

HERODES

herodes.jpg

V relácii Božie mlyny pravidelne spoznávame osudy a životy najznámejších biblických postáv. Aj napriek tomu, že o niektorých sa toho v Biblii nepíše veľa, biblisti dokážu aj z toho mála vyskladať a vyrozprávať príbeh ich života. Dnes sa s biblistkou Andreou Korečkovou pozrieme na Herodesa, ktorý na stránkach Biblie nemá najlepšiu povesť.

herodes

BIBLICKÝ PRÍBEH O NARODENÍ KRISTA

10_biblicky pribeh o narodeni Krista.jpg

Či už sme veriaci - aktívni alebo sviatoční, prípadne neveriaci, ktorí možno uznávajú Krista len ako historickú postavu, príbeh o narodení Ježiša neodmysliteľne patrí do vianočnej atmosféry - omnoho viac ako Pyšná princezná či Tri oriešky pre Popolušku. Ide o jeden z najvýznamnejších momentov v dejinách ľudstva. O príbehu narodenia Krista hovoria v Biblii dvaja evanjelisti - Lukáš a Matúš. V čom a prečo sú ich príbehy odlišné - to som sa pýtala biblistky Andrey Korečkovej.

10_biblicky pribeh o narodeni Krista

TRAJA KRÁLI

11_traja_krali.jpg

Katolíci, evanjelici, ale aj kresťania iných cirkví oslavujú 6. januára sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Pripomenú si tak deň, keď Boh zjavil svojho syna všetkým národom. Ústrednými postavami tohto sviatku sú 3 králi. Na ich účinkovanie v Biblii sa pozrieme s biblistkou a reformovanou farárkou Andreou Korečkovou.

11_traja_krali

TAMAR

12_tamar.jpg

V biblickej tradícii majú rodokmene nesmierny význam. Rodokmeň odrážal vtedajšie myslenie, patriarchálny model spoločnosti, človek vďaka nemu poznal, kam patrí. Pravoverný Žid by však nikdy do rodokmeňa nevložil meno ženy. Evanjelista Matúš napriek tomu vkladá do Ježišovho rodokmeňa mená 4 žien, a nie hocakých - žien z okraja spoločnosti. Toto je revolučné, pretože poukazuje na to, že od Ježiša Krista sú si všetci rovní. S biblistkou Andreou Korečkovou sa dnes pozrieme na Tamar - prvú ženu z Ježišovho rodokmeňa.

12_tamar

RACHAB

13_rachab.jpg

V Biblii vystupuje 93 žien, len 49 z nich je oslovených menom. Spolu vyslovia 14 056 slov. Z ich úst teda pochádza len 1 percento všetkých slov textu. Slová biblických žien skúmala 3 roky americká reverendka Lindsay Hardin Freeman, ktorá tvrdí, že celé tisícročia sme prehliadali ženské postavy vo Svätom Písme. Mnohé si prešli veľkými traumami a nepochopením, ale ich príbehy sú dôležitou súčasťou viery a cirkevných dejín. Dnes vám biblistka Andrea Korečková predstaví 2. ženu z Ježišovho rodokmeňa - Rachab.

13_rachab

RÚT

14_rut.jpg

Bibliu si môžeme obľúbiť i lepšie spoznať aj cez príbehy jej kľúčových postáv. Preto vám pravidelne predstavujeme ich nezvyčajné, neraz aj dobrodružné a prekvapivé životné príbehy. V ostatných týždňoch hovoríme v Božích mlynoch o ženách z Ježišovho rodokmeňa. Patrí tam aj biblická Rút, ktorá je prababičkou kráľa Dávida. Bola však moabského pôvodu. Kto boli moabci - vysvetlí biblistka Andrea Korečková.

14_rut

BETSABE

15_betsabe.jpeg

Dnes uzavrieme rozprávanie o 4 ženách z Ježišovho rodokmeňa - životným príbehom Batšeby. Jej príbeh je nemenej zaujímavý - ako ten o Tamar, Rút či Rachab, o ktorých sme hovorili v uplynulých týždňoch. Slovo už ale dajme farárke Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku a biblistke AndreI Korečkovej.

15_betsabe

FARIZEJI

17_farizeji.jpg

V časoch Ježiša Krista spravoval Palestínu kráľ Herodes. Okrem Židov tam však žili aj iné národy a vyznávali svoje náboženstvo - Samaritáni, Gréci, Sýrčania, Idumejci a iné etniká. Náboženská situácia v Palestíne bola teda rôznorodá. V tom čase boli v izraelskom národe viaceré náboženské skupiny, ktoré medzi sebou bojovali o moc a priazeň Rimanov a očakávali Mesiáša. Jednou z nich boli aj Farizeji. V čo verili a za čo bojovali - priblíži biblistka Andrea Korečková.

17_farizeji

ZÁKONNÍCI

18_zakonnici.jpg

Každého čitateľa Biblie zarazí, koľko konfliktov v Novom Zákone zapríčinili farizeji a zákonníci. Javí sa, akoby boli hlavnými nepriateľmi Ježiša Krista, a teda aj značnou prekážkou pri šírení evanjelia novovzniknutej cirkvi. Kto boli, čomu verili a čo hlásali zákonníci, povie biblistka Andrea Korečková.

18_zakonnici

SADUCEJI

19_saduceji.jpg

Ak chceme pochopiť niektoré výroky alebo postoje Ježiša Krista v Biblii - je nevyhnutné poznať súvislosti, kontext, historické pozadie. Aj preto s biblistkou Andreou Korečkovou rozoberáme kľúčové biblické postavy a v ostatných týždňoch aj kľúčové náboženské skupiny z Ježišových čias. Už vieme, kto boli farizeji a zákonníci, a dnes sa pozrieme na Saducejov - aristokratov v židovskom národe. Aké boli ich náboženské predstavy, v čo verili a v čo neverili - to sa dozviete v tejto chvíli.

19_saduceji

ZELÓTI

20_zeloti.jpg

Ak sa pri čítaní Biblie stretnete so Zelótmi, ide zväčša o politickú, nie náboženskú skupinu. Boli silne nacionalistickí a radikálni a aj zodpovední za mnohé vzbury a nepokoje. Viac už biblistka Andrea Korečková.

20_zeloti

ESÉNI

21_eseni.jpg

Rozprávanie o významných spoločenstvách a náboženských skupinách z Ježišových čias dnes ukončíme Esénmi. Pre mnohých historikov sú dodnes veľkou záhadou. Kumránske zvitky - alebo Zvitky od Mŕtveho mora - nám podávajú svedectvo o živote Esénov, ich viere, spôsobe myslenia i vnímania sveta. Aj o nich bude už o chvíľu hovoriť biblistka Andrea Korečková.

21_eseni

PROROK SAMUEL

22_prorok samuel.jpg

V Biblii nájdeme aj príbehy kráľov, správ o ich správaní sa voči Bohu, ktorý im zveril kráľovstvo, a o tom, ako spravovali tieto kráľovstvá. V nasledujúcich týždňoch vám predstavíme najvýznamnejších izraelských kráľov, ktorých životy opisujú aj stránky Biblie. Začneme však prorokom Samuelom - mužom, ktorý mal výsadu pomazávať kráľov. V úvode vysvetlí biblistka Andrea Korečková - kto sa mohol v biblických časoch stať kráľom a prečo musel byť pomazaný.

22_prorok_samuel

SAUL

kral saul.jpg

Saul bol podľa Biblie prvým izraelským kráľom, ktorého pomazal prorok Samuel, o ktorom sme hovorili pred týždňom. Nádobku s olejom vylial na hlavu Saula, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím ľudom, nad Izraelom. Ty budeš vládnuť nad Pánovým ľudom a vyslobodíš ho z rúk nepriateľov, čo sú okolo neho." Či sa tak aj naozaj stalo, prezradí biblistka a farárka Refomovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Andrea Korečková.

saul