Hudobné pozdravy Košice

Hudobné pozdravy Košice
Hudobné pozdravy Rádia Regina Východ

gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Ak máte záujem o pozdravy jubilantom v rusínskom / ukrajinskom jazyku , kliknite na link: https://patria.rtvs.sk/nev-hudobne-pozdravy


Aktuálne sú mesiac MÁJ a JÚN kapacitne PLNE OBSADENÉ. Obsadenosť ostatných mesiacov si prosím skontrolujte VŽDY pred odoslaním žiadosti v tabuľkách kliknutím na tabuľku daného mesiaca nižšie na stránke, prípadne si termín overte telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.
 

Obsadenosť termínov v slovenskom vysielaní:
Máj
Jún
Júl
August


Vysielací čas:

pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 12.30 – 14.00 hod. (od marca 2024 sa relácia v stredu nevysiela!)
sobota: 13.00 – 14.00 hod.
nedeľa: 13.00 – 15.00 hod.

Pomôcka pre výber skladby:

Zoznam obľúbených skladieb relácie Hudobné pozdravy v abecednom poradí (PDF, 443kB)

CENNÍK: (spolu s DPH)

Od 3.februára 2023 žiadosti podané menej ako 14 dní pred odohratím Hudobného pozdravu neakceptujeme.

pondelok až piatok:
1 skladba do 10 riadkov textu, žiadosť podaná minimálne 1 mesiac vopred = 9,90€
2 skladby do 10 riadkov textu, žiadosť podaná minimálne 1 mesiac vopred = 19,80€

sobota, nedeľa, sviatok:
1 skladba do 10 riadkov textu, žiadosť podaná minimálne 1 mesiac vopred = 18,20€
2 skladby do 10 riadkov textu, žiadosť podaná minimálne 1 mesiac vopred = 36,40€

Príplatok za text dlhší ako 10 riadkov (maximálne 14) = +3,30 €
Príplatok za podanie žiadosti 14 dní až mesiac pred odohratím = +3,30 € !

Sviatky – 1.1., 6.1., Veľkonočný pondelok, 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 17.11., 25.12., 26.12.

Hudobné pozdravy sa nevysielajú v dňoch: Veľkonočný piatok, Veľkonočná sobota, 1.11.,24.12.

Text – písaný na PC pri veľkosti písma „14“

Termín zaslania žiadosti – najneskôr 1 mesiac pred navrhovaným termínom odvysielania pozdravu. V prípade zmeny termínu vysielania pozdravu zo strany RTVS, z dôvodu naplnenia kapacity relácie v termíne objednávaného pozdravu, peniaze nevraciame. (Platí to aj v prípade, ak žiadateľ dodrží mesačný interval podania žiadosti.)

Spôsob úhrady:
1. bankovým prevodom
v poznámke je potrebné uviesť meno žiadateľa
2. poštovým poukazom na účet
3. vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK69 1100 0000 0026 2445 5221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Žiadosť : KLIKNITE PRE STIAHNUTIE ŽIADOSTI (RTF, 73kB)

Pre vpisovanie údajov priamo do žiadosti je potrebné kliknúť na „Povoliť úpravy“

Žiadosť je možné aj vytlačiť a čitateľne vypísať.

Návrh skladby – potrebné je v uviesť tri skladby.

Žiadosť musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt žiadateľa
2. meno, priezvisko, úplnú adresu oslávenca/jubilanta
3. návrh dátumu vysielania hudobného pozdravu
4. návrh skladby, a ďalšie dve alternatívy
5. čitateľne napísaný text hudobného pozdravu

Podanie vypísanej žiadosti spolu s dokladom o zaplatení:

1. elektronicky: pozdravy.kosice@rtvs.sk

Z dôvodu pripravovaného prechodu na digitalizáciu spracovania žiadostí Vás prosíme o uprednostnenie tejto formy podania žiadosti.

2. poštou na adresu:

RTVS, Slovenský rozhlas
Hudobné pozdravy
Rastislavova 13
043 07 Košice

V prípade, ak máte otázky, prejdite nižšie na:

Často kladené otázky:

Ako sa dozviem, či bola moja žiadosť zaslaná e-mailom doručená?
Bude Vám doručená automatická odpoveď o prijatí žiadosti. Potvrdenie o prijatí žiadosti zaslanej prostredníctvom Slovenskej pošty žiadateľom neposielame.

Ako sa oslávenec/jubilant dozvie o termíne vysielania pozdravu? Bude mu doručené oznámenie poštou. Do zahraničia oznámenia neposielame.

Čo ak som uhradil/a nesprávnu výšku poplatku?
Zodpovedný pracovník Vás bude kontaktovať ak žiadosť nebude mať všetky náležitosti a dohodne s Vami ďalší postup.

Čo ak bude obsadený termín?
Hudobný pozdrav bude odvysielaný v najbližšom možnom termíne.

Je možné odvysielať skladby uverejnené na YouTube?
Nie, nie je to možné.

Je možné odvysielať blahoželanie aj v nárečí?

Nie, nie je to možné.

Je možné urobiť zmeny – text, skladba a pod.?
Nie, nie je to možné.

Je možné zrušiť žiadosť ?
RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak:

a) v prípade úmrtia, alebo inej závažnej udalosti; žiadosť je možné zrušiť aj telefonicky posledný pracovný deň pred vysielaním programu na telefónnych čísle 055/6822952

b) oslávenec nesúhlasí s odvysielaním gratulácie pre neho samotného a svoj nesúhlas doručí písomne, prípadne v elektronickej forme najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným termínom vysielania.

Poskytujete nahrávky hudobných pozdravov?
Nie, neposkytujeme.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?
Kontaktujte nás písomne na email pozdravy.kosice@rtvs.sk alebo telefonicky na tel. číslo: 055/6822952 - Hudobné pozdravy.

RTVS je oprávnená: neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná; neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi; upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Viac informácií nájdete v štatúte programu hudobné pozdravy Košice (PDF, 103kB)

Odoslaním písomnej žiadosti o hudobný pozdrav udeľuje žiadateľ prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov žiadateľov o odvysielanie pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, promócie, poďakovanie) pre oslávencov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom jeho vôle, ktorý udeľuje na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania písomnej žiadosti. Po uvedenej lehote budú tieto osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete tu .

Žiadateľ vyhlasuje, že bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na www.rtvs.org .

birthday-cake-380178_640.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame