Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Hudobné pozdravy Košice

Hudobné pozdravy Košice

Vážení poslucháči, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vysielacie termíny do 22. 2. 2022 sú obsadené.

O aktuálnom stave obsadenosti Vami vybraného termínu sa môžete informovať na kontaktoch uvedených na tejto web stránke. Ďakujeme za porozumenie.

Štúdio RTVS v Košiciach v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu od 18. 3. 2020 až do odvolania nebude osobne prijímať žiadosti klientov Hudobných pozdravov v priestoroch RTVS na Moyzesovej ulici v Košiciach. Žiadosti o odvysielanie hudobného pozdravu možno naďalej podávať elektronicky cez e-mailový kontakt: pozdravy.kosice@rtvs.sk a prostredníctvom Slovenskej pošty.

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice - gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielací čas:
pondelok – piatok: 12.30 – 14.00 hod.
sobota: 13.00 – 14.00 hod.
nedeľa: 13.00 – 15.00 hod.

Cenník Hudobných pozdravov:

V pracovné dni: poplatok za odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou pre jedného jubilanta 9,90 € vrátane DPH pri podaní žiadosti najmenej 1 mesiac pred požadovaným termínom vysielania.

V dni pracovného pokoja a počas sviatkov: poplatok pre odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou pre jedného jubilanta 18,20 € vrátane DPH pri podaní žiadosti najmenej 1 mesiac pred požadovaným termínom vysielania.

V prípade, ak požadovaný text slovného pozdravuje presahuje 10 riadkov (60 písmen v riadku písaných na PC pri veľkosti písma „14") predstavuje poplatok za pozdrav sumu : 13,20 eur vrátane DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného jubilanta počas pracovných dní; 21,50 € eur vrátane DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného jubilanta počas dní pracovného pokoja.

Redaktor zodpovedný za vysielanie hudobných pozdravov je oprávnený posúdiť rozsah slovného pozdravu aj z rukopisného textu.

Ak žiadateľ požiada o zaradenie dvoch hudobných skladieb po jednom slovnom pozdrave, výška poplatku sa zdvojnásobí. Objednanie odvysielania viac ako dvoch hudobných skladieb RTVS neakceptuje.

Dodatočné zmeny, doplnky, respektíve úpravy textu pozdravu a ani zmena, resp. výmena piesne nie sú možné.

Poplatok možno uhradiť:
- poštovým poukazom na účet
- bankovým prevodom
- vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Adresát :
RTVS, Slovenský rozhlas,
Rastislavova 13
043 07 Košice

RTVS odvysiela hudobný pozdrav na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Postup pri objednaní hudobného pozdravu (máte dve možnosti: A a B)

A)
1. Napíšte žiadosť o hudobný pozdrav, ktorá obsahuje tieto údaje:

2. Meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt na žiadateľa o pozdravu

3. Meno, priezvisko a adresu oslávenca, ktorému ja pozdrav určený

4. Návrh dátumu vysielania pozdravu

5. Návrh skladby a dve ďalšie alternatívy

6. Čitateľne napísaný návrh textu pozdravu na maximálne 10 riadkov

7. Doklad o úhrade poplatku

To všetko spolu s dokladom o zaplatení doručte na našu adresu

B)
1. Čitateľne vyplňte žiadosť, ktorú si stiahnete z našej stránky.

KLIKNITE PRE STIAHNUTIE ŽIADOSTI (RTF, 60kB)

2. Žiadosť zašlite spolu s dokladom o uhradení platby na našu adresu.
Žiadosť musíte odoslať najneskôr 1 mesiac pred termínom vysielania.

V prípade nedodržania tejto lehoty si Slovenský rozhlas vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý vyhovuje z programových a technických dôvodov.

Dôležité upozornenie: Pri akomkoľvek spôsobe úhrady poplatku treba doklad o úhrade poplatku priložiť k objednávke pozdravu. Bez dokladu o úhrade poplatku nemôžeme objednávku pozdravu zaradiť do vysielania .

V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa, alebo jubilanta.
Objednávku pozdravu spolu s dokladom o úhrade za hudobný pozdrav môžete poslať tromi spôsobmi:

1. poštou na adresu:
RTVS, Slovenský rozhlas
Rastislavova 13
043 07 Košice

2. mailom na: pozdravy.kosice@rtvs.sk

Ak nedostanete odpoveď do troch dní, je nutné informovať sa telefonický na 055/6822 952/ 933 RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. V prípade úmrtia možno zrušiť žiadosť aj telefonicky v deň vysielania relácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnych číslach 055/6822933, 055/68 22952; alebo na e-mailovej adrese: pozdravy.kosice@rtvs.sk

RTVS je oprávnená: neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná; neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi; upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Nahrávky Hudobných pozdravov RTVS neposkytuje.

Kontakty:
RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice
e-mail: pozdravy.kosice@rtvs.sk
telefón: 055/6822933, 055/ 6822952


birthday-cake-380178_640.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame