Boris a Brambor
Boris a Brambor

Hudobné pozdravy Košice

Hudobné pozdravy Košice

Vážení poslucháči, dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky vysielacie termíny do 26. októbra sú obsadené. Obsadené sú aj vysielacie termíny 31. októbra, 1., 7. a 8. novembra 2020. O aktuálnom stave obsadenosti Vami vybraného termínu sa môžete informovať na kontaktoch uvedených na tejto web stránke. Ďakujeme za porozumenie.

Štúdio RTVS v Košiciach v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu od 18. 3. 2020 až do odvolania nebude osobne prijímať žiadosti klientov Hudobných pozdravov v priestoroch RTVS na Moyzesovej ulici v Košiciach. Žiadosti o odvysielanie hudobného pozdravu možno naďalej podávať elektronicky cez e-mailový kontakt: pozdravy.kosice@rtvs.sk a prostredníctvom Slovenskej pošty.

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice - gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielací čas:
pondelok - piatok: 12:30 - 14:00
sobota: 13:00-14:00
nedeľa: 13:00-15:00

Poplatok za objednaný pozdrav:
pondelok - piatok: spoločný pozdrav 4,90 € vrátane DPH, pri oneskorení 8,30 €
pondelok - piatok: samostatný pozdrav 9,90 € vrátane DPH, pri oneskorení 13,20 €.sobota, nedeľa, sviatok: samostatný pozdrav 18,20 € vrátane DPH, pri oneskorení 21,50 €

Za dve piesne je dvojnásobný poplatok.

Ak návrh textu blahoželania presahuje 10 riadkov písaných na PC, pís. stroji, resp. ručne písaného textu, treba k základnému poplatku priplatiť sumu 3,30 €.

Poplatok možno uhradiť:
- poštovým poukazom na účet
- bankovým prevodom
- vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Adresát :
RTVS, Slovenský rozhlas,
Rastislavova 13
043 07 Košice

Postup pri objednaní hudobného pozdravu (máte dve možnosti: A a B)

A)
1. Napíšte žiadosť o hudobný pozdrav, ktorá obsahuje tieto údaje:
2. Meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt na žiadateľa o pozdravu
3. Meno, priezvisko a adresu oslávenca, ktorému ja pozdrav určený
4. Návrh dátumu vysielania pozdravu
5. Návrh sklady a dve ďalšie alternatívy
6. Čitateľne napísaný návrh textu pozdravu na maximálne 10 riadkov

To všetko spolu s dokladom o zaplatení doručte na našu adresu

B)
1. Čitateľne vyplňte žiadosť, ktorú si stiahnete z našej stránky.

KLIKNITE PRE STIAHNUTIE ŽIADOSTI
2. Žiadosť zašlite spolu s dokladom o uhradení platby na našu adresu.
Žiadosť musíte odoslať najneskôr 1 mesiac pred termínom vysielania.

V prípade nedodržania tejto lehoty si Slovenský rozhlas vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý vyhovuje z programových a technických dôvodov.

Dôležité upozornenie: Pri akomkoľvek spôsobe úhrady poplatku treba doklad o úhrade poplatku priložiť k objednávke pozdravu. Bez dokladu o úhrade poplatku nemôžeme objednávku pozdravu zaradiť do vysielania .

V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa, alebo jubilanta.
Objednávku pozdravu spolu s dokladom o úhrade za hudobný pozdrav môžete poslať tromi spôsobmi:

1. poštou na adresu:
RTVS, Slovenský rozhlas
Rastislavova 13
043 07 Košice

2. mailom na: pozdravy.kosice@rtvs.sk
3. faxom na číslo 055/6822953

Ak nedostanete odpoveď do troch dní, je nutné informovať sa telefonický na 055/6822 952/ 933 RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. V prípade úmrtia možno zrušiť žiadosť aj telefonicky v deň vysielania relácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnych číslach 055/6822933, 055/68 22952; alebo na e-mailovej adrese: pozdravy.kosice@rtvs.sk

RTVS je oprávnená: neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná; neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi; upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Nahrávky Hudobných pozdravov RTVS neposkytuje.

Kontakty:
RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice
e-mail: pozdravy.kosice@rtvs.sk
telefón: 055/6822933, 055/ 6822952


birthday-cake-380178_640.jpg