MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Hudobné pozdravy Košice

Hudobné pozdravy Košice

Vážení poslucháči, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vysielacie termíny do 3.decembra 2022 sú obsadené. Obsadené sú aj vysielacie termíny 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18., 20. a 22. decembra 2022.

O aktuálnom stave obsadenosti Vami vybraného termínu sa môžete informovať na kontaktoch uvedených na tejto web stránke. Ďakujeme za porozumenie.

Vážení poslucháči dovoľujeme si Vás upozorniť, že vysielač Dubník, ktorý šíri naše vysielanie na frekvencii 100,3 MHz bude mať od začiatku júna počas dňa technické prestávky. Vysielanie relácie Hudobné pozdravy si môžete naladiť cez internet, aplikáciu RTVS, alebo v systéme digitálneho rozhlasového vysielania DAB+.

Žiadosti o odvysielanie hudobného pozdravu je možné podávať elektronicky cez e-mailový kontakt: pozdravy.kosice@rtvs.sk a prostredníctvom Slovenskej pošty.

Hudobné pozdravy Rádia Regina Košice - gratulačná relácia pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielací čas:
pondelok – piatok: 12.30 – 14.00 hod.
sobota: 13.00 – 14.00 hod.
nedeľa: 13.00 – 15.00 hod.

Cenník Hudobných pozdravov:

V pracovné dni: poplatok za odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou pre jedného jubilanta 9,90 € vrátane DPH pri podaní žiadosti najmenej 1 mesiac pred požadovaným termínom vysielania.

V dni pracovného pokoja a počas sviatkov: poplatok pre odvysielanie samostatného pozdravu s piesňou pre jedného jubilanta 18,20 € vrátane DPH pri podaní žiadosti najmenej 1 mesiac pred požadovaným termínom vysielania.

V prípade, ak požadovaný text slovného pozdravu presahuje 10 riadkov (60 písmen v riadku písaných na PC pri veľkosti písma „14") predstavuje poplatok za pozdrav sumu : 13,20 eur vrátane DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného jubilanta počas pracovných dní; 21,50 € eur vrátane DPH pri samostatnom pozdrave s hudobnou skladbou len pre jedného jubilanta počas dní pracovného pokoja.

Redaktor zodpovedný za vysielanie hudobných pozdravov je oprávnený posúdiť rozsah slovného pozdravu aj z rukopisného textu.

Ak žiadateľ požiada o zaradenie dvoch hudobných skladieb po jednom slovnom pozdrave, výška poplatku sa zdvojnásobí. Objednanie odvysielania viac ako dvoch hudobných skladieb RTVS neakceptuje.

Dodatočné zmeny, doplnky, respektíve úpravy textu pozdravu a ani zmena, resp. výmena piesne nie sú možné.

Poplatok možno uhradiť:
- poštovým poukazom na účet
- bankovým prevodom
- vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Adresát :
RTVS, Slovenský rozhlas,
Rastislavova 13
043 07 Košice

RTVS odvysiela hudobný pozdrav na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Postup pri objednaní hudobného pozdravu (máte dve možnosti: A a B)

A)
1. Napíšte žiadosť o hudobný pozdrav, ktorá obsahuje tieto údaje:

2. Meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt na žiadateľa o pozdravu

3. Meno, priezvisko a adresu oslávenca, ktorému ja pozdrav určený

4. Návrh dátumu vysielania pozdravu

5. Návrh skladby a dve ďalšie alternatívy

6. Čitateľne napísaný návrh textu pozdravu na maximálne 10 riadkov

7. Doklad o úhrade poplatku

To všetko spolu s dokladom o zaplatení doručte na našu adresu

B)
1. Čitateľne vyplňte žiadosť, ktorú si stiahnete z našej stránky.

KLIKNITE PRE STIAHNUTIE ŽIADOSTI (RTF, 60kB)

2. Žiadosť zašlite spolu s dokladom o uhradení platby na našu adresu.
Žiadosť musíte odoslať najneskôr 6 týždňov pred termínom vysielania.

V prípade nedodržania tejto lehoty si Slovenský rozhlas vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na termín, ktorý vyhovuje z programových a technických dôvodov.

Dôležité upozornenie: Pri akomkoľvek spôsobe úhrady poplatku treba doklad o úhrade poplatku priložiť k objednávke pozdravu. Bez dokladu o úhrade poplatku nemôžeme objednávku pozdravu zaradiť do vysielania .

V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa, alebo jubilanta.
Objednávku pozdravu spolu s dokladom o úhrade za hudobný pozdrav môžete poslať tromi spôsobmi:

1. poštou na adresu:
RTVS, Slovenský rozhlas
Rastislavova 13
043 07 Košice

2. mailom na: pozdravy.kosice@rtvs.sk

Ak nedostanete odpoveď do troch dní, je nutné informovať sa telefonický na 055/6822 952/ 933 RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. V prípade úmrtia možno zrušiť žiadosť aj telefonicky v deň vysielania relácie. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnych číslach 055/6822933, 055/68 22952; alebo na e-mailovej adrese: pozdravy.kosice@rtvs.sk

RTVS je oprávnená: neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná; neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi; upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný; odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Nahrávky Hudobných pozdravov RTVS neposkytuje.

Kontakty:
RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice
e-mail: pozdravy.kosice@rtvs.sk
telefón: 055/6822933, 055/ 6822952

birthday-cake-380178_640.jpg

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame